Hasvik Båtforening

Hasvik Båtforening

Referat fra styrevedtak

StyremøterOpprettet av Eva 06 mars, 2014 11:36:56

Sak 21/13

KNBF har innkalt alle båtforeninger til Båt-ting 2014. Denne går av stabelen i Stavanger 25.-27.april. Hasvik Båtforening deltok på Båt-tinget i Kirkenes i 2008 med én delegat. I 2010 og 2012 hadde HBF så dårlig likviditet at spørsmålet om å delta på Båt-ting var utelukket. Vi har etter hvert fått noe bedre råd slik at økonomisk så er det ingenting i veien for å sende en delegat til årets båtting noe som for øvrig er hvert annet år.

Nytteverdien av deltakelse kan en selvsagt diskutere. Jeg vil påstå at en blant annet vil få inspirasjon til å gjøre en enda bedre jobb i vervet en har som styrerepresentant i HBF og at en vil få innblikk i hva som rører seg i båtrelaterte saker, samt så kommer en til å knytte kontakter over det ganske land.

Kostnader:Ved å reise via Alta vil Hasvik –Stavanger – Hasvik inkl. festmiddag på lørdag kveld vil bli på ca. kr 7600,- som dekkes av HBF, med reisefordeling vil kostnadene bli mindre. Dette forutsetter at den som eventuelt reiser ikke tar statens satser på kjøring til Alta samt at noen måltider utenom det som er betalt av KNBF kan en dekke selv(middag torsdag, lunsj fredag, middag søndag). Det er også anledning å ha med ledsager, men det må en dekke selv. Se vedlegg.

Vedtak: Styret vedtar med 3 mot 2 stemmer å sende delegat til årets Båtting i Stavanger. Oddvar Isaksen har meldt sin interesse i deltakelse.

  • Kommentarer(0)//batforeninga.harthun.no/#post161

Referat fra styremøte 3.3.14

StyremøterOpprettet av Eva 06 mars, 2014 11:27:58
Styremøte Hasvik båtforening mandag 3.mars kl 1800 på flyplassen

Saker til behandling:

22/13 Referater og orienteringer

a) Årsmøte i Region Troms/Finnmark

b) Båttinget 2014

c) Invitasjon til besiktigelsesmannkurs

d) Generell info fra KNBF

e) Gjennomgang av økonomien

f) Orientering om lotteri

g) Sørøydagene 2014

23/13 Årsberetning 2013

Årsberetning enstemmig vedtatt

24/13 Søknad fra Eva og Lars Hustad

Søknaden gjelder om å få dekket reise Hasvik – Tromsø t/r og en natt på hotell i Tromsø i forbindelse med deltakelse på oppdateringskurs for besiktigelsesmenn. Tidligere sak 19/13

Forslag: Saken oversendes på e-post til Torbjørn, Gunnar, Halvard og 2.vara Raymond for uttalelse og vedtak

Forslaget Enstemmig vedtatt

25/13 Saker til årsmøte fra styret:

a) Endring av kontingent

Forslag: kontingenten økes til kr 300,- pr. år

Enstemmig vedtatt

b) Nye vedtekter, ny mal kommet siden saken var oppe 9.desember

Enstemmig vedtatt

26/13 Eventuelle andre saker

Ingen andre saker. Fremtidige prosjekter ble drøftet.

Møtet hevet 1940

  • Kommentarer(0)//batforeninga.harthun.no/#post160

Referat fra styremøte

StyremøterOpprettet av Eva 09 des., 2013 19:51:04

Styremøte 9.desember

Følgende møtte: Eva Hustad, Gunnar Mauseth, Oddvar Isaksen, Lars Hustad for Torbjørn Wilhelmsen

Halvar Holst Olsen ikke møtt og ikke gitt beskjed

Referater og meldinger

Siste styremøte: orientering om de saker som ble behandlet 2.oktober

Orientering om økonomien: økonomien er samme som under siste orientering.

Sak 16/12 Fastsettelse av dato for årsmøte i HBF

Årsmøte skal være avviklet innen utgangen av mars måned

Forslag: mandag 17.mars 2014. Medlemmene blir innkalt skriftlig ihht vedtekter.

Enstemmig vedtatt

Sak 17/12 Revidering av vedtekter

Forslag til endringer legges fram på årsmøtet
Enstemmig vedtatt

Sak 18/12 Saker til KNBF Regionens årsmøte

KNBF Region Troms/Finnmark skal avholdes i Tromsø 8.februar 2014. Saker til årsmøte må være styret i hende innen 18.desember.

Ser av informasjonsbrev fra KNBF i november at det er så få foreninger som møter opp på årsmøtene.

Forslag:

1.regionene innfører påmelding med frist for deltakelse til årsmøtet. Dette blir noe mer forpliktende for hver forening med at saken må behandles i lokalstyret i god tid før regions årsmøte.

2. det blir innført reisefordeling

Forslag enstemmig vedtatt

Sak 19/12 Besiktigelsesmannordningen

Som medlemmer av besiktigelsesmannsordningen i KNBF/Norske sjø er Lars og meg invitert til Tromsø 24. og 25.januar 2014 for å delta på oppdateringskurs. Kurs og en overnatting dekkes av KNBF. Reisen og en ekstra overnatting må en selv stå for.

Vi søker herved styret om å få dekket noe av reisekostnadene til dette kurset.

Saken utsettes da styret ikke er beslutningsdyktig.

Sak 19/12 Eventuelt

Ingen saker

Møtet hevet kl. 1920

Eva Hustad Lars Hustad Gunnar Mauseth Oddvar Isaksen

  • Kommentarer(0)//batforeninga.harthun.no/#post152

Referat styremøte 2.10.13

StyremøterOpprettet av Eva 08 okt., 2013 15:44:14
Styremøte ble avholdt 2.oktober og vi behandlet følgende saker:

8/13 Ny IT-løsning i KNBF:
følgende innspill vil Lars ta med seg videre fra HBF til IT-gruppa

- Lagring av dokumenter
- Lagring av møteprotokoll
- må lages enkle løsninger for å finne fram til det en er ute etter
- god opplæring når systemet tas i bruk
- hjemmeside der superbruker lokalt kan hake av hvem som har tilgang til hva.

Støttefunksjoner i systemet:
- Norske sjø
- regnskap
- besiktigelsesmann-ordning
- utdanning/kurs
- utsendelse av medlems-innkreving sentralt

9/13 Taborshamn

Dagene 18.-19.- oktober brukes til å ta inn landgangen samt frakte stokkene som HBF har i båthavna inn til Taborshamn. Det blir sendt info til medlemmene noen dager før.

10/13 Lotteri

HBF vedtar å kjøre lotteri i 2014 over noenlunde samme lest som vi gjorde i 2012. Lotterikomiteen blir å bestå av: Eva, Torbjørn og Gunnar.

11/13 Nytt fra KNBF - avfallshåndtering i båthavner

Se innlegg annet sted i bloggen om dette.
HBF gjør en henvendelse til Hasvik kommune med spørsmål om hvilke planer kommunen har om avfallshåndtering i båthavnene i kommunen, samt slippen i Breivikbotn.
Ved vår egen uthavn er det ikke tillatt å kaste søppel.

12/13 Eventuelt

Gunnar la frem plantegning av hvordan området i båt-havna vil bli seende ut ifm bygging av beredskapslager. Parkeringsplassene vi har i dag forsvinner fordi veien blir flyttet der parkeringsplassen er og det er ikke tegnet inn nye. HBF ønsker møte med ordfører/rådmann om hva de tenker om dett og hvordan de har tenkt å løse det. På folkemøtene i fjor ble det framført ønske om flere p-plasser men slik det ser ut nå får vi mange færre.

  • Kommentarer(0)//batforeninga.harthun.no/#post143
« ForrigeNeste »