Hasvik Båtforening

Hasvik Båtforening

Vedtekter 2014

VedtekterOpprettet av Eva 30 mars, 2014 20:18:15

I. NAVN OG FORMÅL

§1

Foreningens navn er ­­Hasvik båtforening. Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region Troms/Finnmark. Foreningens hjemsted er i Hasvik kommune.

§2

Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder og

1) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon.

2) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern

3) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse

4) Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser

Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret.

II. MEDLEMSKAP

§3

Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være foreningen i hende innen årets utgang.

§4

Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker, standert eller flagg, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes. Eksklusjon kan innankes for årsmøtet. Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.

§5

Medlemmer eller andre som har ytt en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer.


III. KONTINGENT

§6

Årskontingenten følger kalenderåret. Den forfaller til betaling ved årets begynnelse, og må være innbetalt innen april måneds utgang. Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem.

§7

Årskontingent utgjør for tiden kr 300,- hvorav kr 125,- går til KNBF.

§8

|Nye medlemmer betaler ved innmelding et engangsgebyr på kr 0,-

§9

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og nyter likevel vanlige medlemsrettigheter.

§10

Medlemmer med mer enn 10 års medlemskap og som er over 70 år gamle, kan på anmodning slippe å betale kontingent og likevel nyte vanlige medlemsrettigheter.

§11

Kontingent og innmeldingsgebyr fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall.

IV. FORENINGENS ORGANER

§12

Foreningens administrative organer er;

1. Årsmøtet (generalforsamling)

2. Styret

3. Faste komiteer

§13

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

§14

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremstilles skriftlig og må være styret i hende innen en uke før årsmøtet.


§15

Det ordinære årsmøtet skal behandle;

Styrets årsberetning

  1. Regnskap, fremlagt i revidert stand
  2. Fastsettelse av kontingent og innmeldingsgebyr
  3. Innkomne forslag
  4. Foreta valg på;

a. Leder

b. Nestleder

c. kasserer

c. 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til styret.

Leder, nestleder og kasserer velges ved særskilt valg for to år dog slik at de ikke er på valg samme år. Styremedlemmer velges for 2 år, dog således at det

hvert år er 1 eller 2 styremedlemmer på valg. 2 Varamedlemmer velges for ett år.

d. Valgkomite på 3 medlemmer, derav den ene velges som leder

e. 1 revisor

f. Andre komiteer og tillitsmedlemmer(så som havnekomite, festkomite, arrangementskomite) representanter til KNBF Båtting

g. representant til regionens årsmøte.

( f og g: leder/nestleder eller annet styremedlem velges som representant til regionens årsmøte og Båtting)

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med § 13. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.

§16

Foreningen ledes av et styre som består av leder, nestleder, kasserer og 2 styremedlemmer. Leder fungerer som sekretær. Styret har 2 varamedlemmer som innkalles etter behov

§17

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap.

Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst 2 styremedlemmer er til stede.

Lederen og ett styremedlem innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter foreningen i fellesskap.

Styret holder medlemmene orientert om foreningens gjøremål gjennom medlemsmøter og sosiale media (for eksempel foreningens blogg og e-post)

§18

Følgende faste komiteer sorterer under styret;

1. ______________________________ (o.s.v.)

Komiteene skal innen utgangen av januar sende sin årlige rapport til styret som tar rapportene med i sin åreberetning. Valgkomiteen leverer sin innstilling til årsmøtet gjennom styret.

V. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§19

Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte (generalforsamling). Innkallingen skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

VI. DIVERSE

§20

|Foreningens standart er en livbøye……..

§21

Innmelding eller utmelding av et forbund eller sammenslutning med en annen forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

§22

Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret innen en frist som er nevnt i § 14 foran. Vedtektsendringer må i ethvert tilfelle vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

§23

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.

Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres samme eller liknende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

§24

Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen eller praktiseringen av disse vedtekter, skal den forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn.


Vedtektene er rveidert og godkjent på årsmøte 17.3.2014

  • Kommentarer(0)//batforeninga.harthun.no/#post163