Hasvik Båtforening

Hasvik Båtforening

Vedtekter pr 19.3.2012

VedtekterOpprettet av Lars Hustad 22 sep., 2010 17:16:02

1. NAVN OG FORMÅL

§ 1

Foreningens navn er Hasvik Båtforening, og dens initialer er H.B.F. Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Motorbåtforbund.

§ 2

Hasvik Båtforening formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å:
- skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i sikre båt havner og opplagsplasser,
- utbedre kjennskap til lokalfarvann ved turer og felles arrangementer,
- sikre friarealer og bedre mulighetene for bruk av disse,
- bekjempe forurensing av sjø og strender,
- utbre kunnskap om sjøvett og båtmateriell, - samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle
oppgaver innen rammen av formålet.

Hasvik båtforening skal videre følge utviklingen og ta opp oppgaver hvis løsning antas å være til medlemmenes gavn.

2. MEDLEMSKAP

§ 3

Som medlem kan styret oppta enhver båtinteressert som vil arbeide for H.B.F.`s formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være mottatt av styret innen årets utgang.

§ 4

Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker foreningens eller Forbundets merker, standart eller flagg, kan av styret etter gitt varsel, ekskluderes. Eksklusjon kan innankes for årsmøtet.

§ 5

Medlemmer eller andre som har ytt en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer.

3. KONTINGENT

§ 6

Årskontingenten følger kalenderåret, den forfaller til betaling ved årets begynnelse, og må være innbetalt innen april måneds utgang. Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem.

§ 7

Årskontingenten utgjør for tiden kr. ..275,-............

Øvrige familiemedlemmer i samme husstand kr 100,- pr. person.

§ 8

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 9

Medlemmer med mer enn 10 års medlemskap og som er over 70 år gamle, kan på anmodning slippe å betale kontingent og likevel nyte vanlige medlemsrettigheter.

§ 10

Kontingent fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall.

4. FORENINGENS ORGANER

§ 11

H.B.F.s administrative organer er:

1. årsmøtet
2. styret
3. faste komiteer.

§ 12

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

§ 13

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 1 uke før årsmøtet.

Det ordinære årsmøtet skal behandle:

1. styrets årsberetning
2. regnskap, framlagt i revidert stand
3. fastsettelse av kontingent
4. innkomne forslag
5. foreta valg på:
a. formann
b. Styremedlemmer og varamenn til styret.
Formannen velges ved særskilt valg for ett år,
styremedlemmene velges for 2 år, dog således
at der hvert år utrer 2 styremedlemmer.
2 varamenn til styret velges for ett år.
c. valgkomite' på 3 medlemmer
d. 2 revisorer
e. andre komiteer

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i overensstemmelse med § 12. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet ansees et forslag som forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.

§ 14

H.B.F. ledes av et styre som består av formann og 4 styremedlemmer. Styret velger innen sin midte viseformann, kasserer og sekretær. Styret har 2 varamenn som innkalles etter behov.

§ 15

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger,

sammenkaller til møter og ivareta foreningens økonomi og dens tarv forøvrig.

Styret oppretter de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøtet beretning om foreningens virksomhet og revidert regnskap.

Styret er beslutningsdyktig når formann/viseformann og minst 2 styremedlemmer er til stede.

Formannen og ett styremedlem forplikter i felleskap med sine underskrifter foreningen like overfor tredjemann.

§ 16

Styret holder medlemmene orientert gjennom medlemsmøter eller skriv, når en anser dette som nødvendig for å holde medlemmene orientert om foreningens gjøremål.

5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§ 17

Styret kan når det finner det nødvendig, og skal når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, med skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Innkalling skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsordenen.

6. DIVERSE

§ 18

Innmelding eller utmelding av en krets, et forbund eller sammenslutning med en annen forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

§ 19

Forslag til endring av eller tillegg av disse lover forelegges årsmøtet gjennom styret innen den frist som er nevnt i .§.12. Vedtaket må fattes med 2/3 flertall.

§ 20

Oppløsning av Hasvik Båtforening kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utstedt til medlemmene med innkalling. Vedtak om oppløsing må ha 2/3 flertall. Eventuell kapital/eiendeler disponeres av årsmøtet med alminnelig flertall.

  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Følgende XHTML-tags er tillatt: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS og Javascript er ikke tillatt.